skip to Main Content
ΠΔ 247/2002: Κανονισμός χορήγησης πιστοποιητικού υγείας Συνδ.Αεροπορικών Αρχών

Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 247 (ΦΕΚ Α΄ 218/20-09-2002)

“Κανονισμός χορήγησης πιστοποιητικού υγείας”.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις:
  1. Του άρθρου 191α του ν. 1815/88 “Κύρωση του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου” (Α΄ 250) όπως προστέθηκε με το άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 2898/01 “Σύσταση και λειτουργία Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις.” (Α΄ 71),
  2. Του άρθρου 29Α του ν. 1558/85 “Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα.” (Α΄ 137) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/92 (Α΄ 154) όπως προστέθηκε και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 2469/97 (Α΄ 38).
 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντρς δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
 3. Την με αριθμό 424/2002 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία

 

Άρθρο 1

Σκοπός – Ορισμοί – Αντιστοίχηση

 1. Σκοπός του παρόντος είναι η ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία του “Κανονισμού χορήγησης πιστοποιητικού υγείας” του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών (Joint Aviation Authorities), στον οποίο καθορίζονται οι απαιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού υγείας Α΄ και Β΄ τάξεως σε προσωπικό πολιτικής αεροπορίας.
 2. Οι Ορισμοί και οι συντμήσεις όρων οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον παρόντα κανονισμό είναι οι αναγραφόμενοι στο Παράρτημα 1 μέρος πρώτο της Σύμβασης του Σικάγου και στο JAR-1 (Joint Aviation Requirements-1) “Ορισμοί και Συντμήσεις” του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών (Joint Aviation Authorities).
 3. Ορισμοί και συντμήσεις όρων οι οποίοι χρησιμοποιούνται ειδικά στα επιμέρους τμήματα του Κανονισμού αναφέρονται είτε στα τμήματα αυτά, είτε, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στα αντίστοιχα εγχειρίδια της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος.
 4. Οπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος “Αρχή” εννοείται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

 

Αρθρο 2

Κανονισμός

Ο Κανονισμός Χορήγησης Πιστοποιητικού Υγείας αποτελεί μετάφραση από την Αγγλική Γλώσσα του πρώτου μέρους του εγχειριδίου JAR-FCL 3 (Medical) (1η τροποποίηση, 01 Δεκεμβρίου 2000) του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών και έχει ως εξής:

 

“ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Περιεχόμενα

ΤΜΗΜΑ Α – Γενικές απαιτήσεις

ΤΜΗΜΑ Β – Απαιτήσεις Χορήγησης Πιστοποιητικού Υγείας Τάξεως Α

ΤΜΗΜΑ Γ – Απαιτήσεις Χορήγησης Πιστοποιητικού Υγείας Τάξεως Β

 

“ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΚΕΙΜΕΝΟ”

 

Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία

Αρθρο 3

Οριο ηλικίας

 

Η συμπλήρωση ορίων ηλικίας, όπου προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό, υπολογίζεται από το έτος καί την ημερομηνία γέννησης, όπως προκύπτει από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και, σε περίπτωση αμφισβήτησης, από την ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από την γέννηση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πράξη η ηλικία αποδεικνύεται από το μητρώο αρρένων για τους άνδρες και από το μητρώο θηλέων για τις γυναίκες. Εάν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στο οικείο μητρώο, επικρατεί η πρώτη. Βεβαίωση της ηλικίας ή διόρθωση της εγγραφής με οποιοδήποτε άλλο τρόπο δεν γίνεται αποδεκτή.

 

Αρθρο 4

Παραπομπές

 1. Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού χρησιμοποιούνται συμβουλευτικά τα παρακάτω εγχειρίδια και οι σχετικές τους τροποποιήσεις:
  1. Το δεύτερο μέρος, του JAR-FCL 3 του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών “Αποδεκτοί τρόποι εφαρμογής και ερμηνευτική/επεξηγηματική ύλη” JAR-FCL3, Section 2, Acceptable Means of Compliance and Interpretative/Explanatory Material ΑΜD & ΙΕΜ),
  2. Το μέρος πέμπτο, “Διαχειριστική και Καθοδηγητική ύλη” του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών (Section five, Administrative and Guidance Material).
 2. Σε περίπτωση που ανακύπτουν προβλήματα ερμηνείας των τεχνικών κυρίως όρων και ρυθμίσεων που περιέχονται στο διάταγμα αυτό, χρησιμοποιείται επικουρικά το Αγγλικό πρωτότυπο.

 

Αρθρο 5

Καταργούμενες Διατάξεις

Από της ισχύος του παρόντος Κανονισμού καταργούνται οι διατάξεις του Β.Δ. 890/62 “Περί υγειονομικών εξετάσεων ιπταμένων πολιτικής αεροπορίας” (Α΄ 225), κατά το μέρος που αφορούν χορήγηση Πιστοποιητικού Υγείας Α΄ και Β΄ τάξεως.

 

Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα

Αρθρο 6

Χρόνος Εφαρμογής

 

Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή και ισχύει από την 1η Μαρτίου Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, μπορεί να παραταθεί ο παραπάνω χρόνος εφαρμογής και ισχύος μέχρι δώδεκα (12) μήνες, εφόσον προκύψουν αντικειμενικές δυσκολίες έγκαιρης εφαρμογής του.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η ΥΑ ΥΠΑ/Δ2/Β/26251/9096 (ΦΕΚ Β` 970/15.7.2003) ορίζει τα εξής:”1. Παρατείνουμε αναδρομικά από 1.3.2003 και επί δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι 1.3.004 την προθεσμία χρόνου εφαρμογής του ΠΔ 247/02 «Κανονισμός χορήγησης πιστοποιητικού υγείας» (ΦΕΚ 218)”.

 

Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2002

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ

 

 

Back To Top