skip to Main Content
Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών 7964/2008: Ενδομήτριος θάνατος εμβρύου

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών

Αριθμ. 7964/2008

 

Πρόεδρος:  Ευγενία Τσαρμποπούλου

Εισηγήτρια: Αλεξάνδρα Βασιλακάκου

Δικαστές: Ευγενία Τσαρμποπούλου, Αλεξάνδρα Βασιλακάκου, Ιωάννης Μασσαλής

Δικηγόροι: Αντώνιος Μουχτούρης, Δημήτριος Κ. Βερβεσός και Χριστίνα Κων. Χαϊκάλη, Ευσταθία Κων. Καδά, Αθανάσιος Ι. Παπαγεωργάκης

 

Αγωγή κατά του γυναικολόγου – μαιευτήρα, της υπεύθυνης εργαστηρίου της μαιευτικής κλινικής και του προστήσαντος αυτού νομικού προσώπου της κλινικής, προς καταβολή χρηματική ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης. Στοιχείο της βάσεως της αγωγής, από υπαιτιότητα των δύο πρώτων εναγομένων ενδομήτριος θάνατος του εμβρύου, ο οποίος οφείλεται αποκλειστικά στις υψηλές τιμές σακχάρου, που εμφάνισε η ενάγουσα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ισχυρισμός εναγομένων, ότι ο θάνατος του εμβρύου επήλθε από γνήσιο κόμβο του ομφάλιου λώρου ( δηλαδή σε πνιγμό από τον ομφάλιο λώρο), που δεν μπορούσε να αποτραπεί με οποιαδήποτε επιμέλεια του εναγομένου ιατρού. Αιτιολογημένη άρνηση του- περί υπαιτιότητος των δύο πρώτων εναγομένων- αγωγικού ισχυρισμού. Απαιτούνται  ειδικές γνώσεις  επιστήμης, προς διάγνωση των αμφισβητουμένων ζητημάτων. Διατάσσει τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης προς διαπίστωση της αιτίας του ενδομητρίου θανάτου του εμβρύου.

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τους Δικαστές Ευγενία Τσαρμποπούλου Πρόεδρο Πρωτοδικών, Αλεξάνδρα Βασιλακάκου Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ασκεί χρέη Πρωτοδίκη-Εισηγήτρια, η οποία αντικατέστησε τη Πρωτοδίκη Λαμπρινή Τζένου, Ιωάννη Μασσαλή Πρωτοδίκη και από τη Γραμματέα Αργυρούλα Ράπτη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 22 Μαΐου 2007, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της ενάγουσας-εναγομένης: Α. θυγ. Α. Π., συζ. Ε. Μ., κατοίκου Π. Α., την οποία εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Αντώνιος Μουχτούρης, συμπαρισταμένης της ασκούμενης Κ. Αγγελίδη.

Του εναγομένου-ενάγοντος: Κ. Γ. Π. ιατρού γυναικολόγου-μαιευτήρα, κατοίκου Π. Φ. Α., ο οποίος εμφανίστηκε με τους πληρεξούσιους δικηγόρους του Δημήτριο Κ. Βερβεσό και Χριστίνα Κων. Χαϊκάλη.

Των εναγομένων : 1) Α. Α., Διευθύντριας των Εργαστηρίων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε», κατοίκου Α. Α., την οποία εκπροσώπησε η πληρεξούσια δικηγόρος της Ευσταθία Κων. Καδά και 2) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΗΤΕΡΑ Ι. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ Χ. Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που έχει την έδρα της στο Μαρούσι Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, την οποία εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Αθανάσιος Ι. Παπαγεωργάκης, συμπαρισταμένης της ασκούμενης Βασιλικής Μπέλου.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 5-7-2006 αγωγή της, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό 121614/6508/2006, προσδιορίστηκε για τις 24/5/2007, γράφτηκε στο πινάκιο και αναβλήθηκε για την παραπάνω δικάσιμο.

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 30-1-2007 αγωγή του, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό 43454/1988/2007, προσδιορίστηκε για τις 24/5/2007, γράφτηκε στο πινάκιο και αναβλήθηκε για την παραπάνω δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση των παραπάνω αγωγών, οι οποίες συνεκδικάζονται λόγω της μεταξύ τους συνάφειας, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά στις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Στην από 5-7-2006 αγωγή της η ενάγουσα Α. Π. εκθέτει ότι από υπαιτιότητα του πρώτου εναγόμενου, ιατρού γυναικολόγου- μαιευτήρα, ο οποίος κατόπιν μεταξύ τους συμβάσεως είχε αναλάβει την παροχή σε αυτή των ιατρικών του υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της κυήσεως και του τοκετού της καθώς και της δεύτερης εναγομένης, υπεύθυνης των εργαστηρίων της τρίτης εναγόμενης κλινικής, στις εγκαταστάσεις της οποίας παρείχαν τις υπηρεσίες τους οι δύο πρώτοι, ως προστηθέντες από αυτήν στις προς τρίτους ιατρικές υπηρεσίες της, επήλθε ο ενδομήτριος θάνατος του κυοφορούμενου από την ενάγουσα εμβρύου και βλάβη της υγείας της, λόγω της εκτιθέμενης αμελούς συμπεριφοράς των δύο πρώτων εναγομένων. Με βάση τα πραγματικά αυτά περιστατικά ζητεί, μετά τον παραδεκτό περιορισμό του αιτήματος της αγωγής από καταψηφιστικό σε εν μέρει αναγνωριστικό, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, με απόφαση προσωρινώς εκτέλεση, να της καταβάλουν, εις ολόκληρον έκαστος, 100.000 ευρώ με το νόμιμο τόκο από της επιδόσεως της αγωγής και να αναγνωριστεί ότι οφείλουν να της καταβάλουν, εις ολόκληρον έκαστος, 900.000 ευρώ με το νόμιμο τόκο από της επιδόσεως της αγωγής, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη από την εις βάρος της αδικοπραξία τους και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στα δικαστικά της έξοδα. Με το περιεχόμενο αυτό η αγωγή αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την προκειμένη τακτική διαδικασία (άρθρα 18 παρ.1, 22 και 25 παρ. 2 ΚΠολΔ), για το παραδεκτό δε της συζητήσεως της τηρήθηκε η προβλεπόμενη από το άρθρο 214 Α’ ΚΠολΔ διαδικασία (βλ. την από 14-12-2006 δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της ενάγουσας περί μη προσελεύσεως των εναγομένων προς συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 914, 922, 926, 932, 330, 288, 346 ΑΚ, 24 α. ν 1565/1939, 70, 907, 908 παρ.1δ και 176 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι είχε καταβληθεί το απαιτούμενο για το αντικείμενο της τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ανάλογα ποσοστά υπέρ τρίτων (βλ. το 5901908/4-5-2007 διπλότυπο της ΔΟΥ ΙΘ’ Αθηνών και τα γραμμάτια εισπράξεως 564424/4-5-2007 και 14205/4-5-2007 του Τ.Π.Δ.Α και του Τ.Ν. αντιστοίχως).

Στην από 30-1-2007 αγωγή του ο πρώτος εναγόμενος-ενάγων Κ. Π. εκθέτει ότι η ενάγουσα – εναγομένη με την ανωτέρω από 5-7-2006 αγωγή της προσέβαλε υπαιτίως την προσωπικότητά του λόγω του συκοφαντικού και δυσφημιστικού γι αυτόν ως άνω περιεχομένου της. Ζητεί δε, όπως το αίτημα της αγωγής παραδεκτώς περιορίσθηκε από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό, να αναγνωρισθεί ότι η εναγομένη οφείλει να του καταβάλει ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη από την εν λόγω παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά της το ποσό των 85.000 ευρώ, να απαγορευτεί σε αυτήν η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναφορά στο όνομα του και γενικότερα η προσβολή της επαγγελματικής του φήμης, να υποχρεωθεί να παραλείπει κάθε μελλοντική προσβολή της προσωπικότητας του, με την απειλή εναντίον της χρηματικής ποινής και προσωπικής κρατήσεως για κάθε παράβαση της εκδοθησομένης αποφάσεως και να καταδικαστεί στα δικαστικά του έξοδα. Η αγωγή, για τη συζήτηση της οποίας τηρήθηκε η προβλεπόμενη από το άρθρο 214 Α ΚΠολΔ διαδικασία (βλ. την από 16-3-2007 δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων του ενάγοντος περί μη προσελεύσεως της εναγομένης για απόπειρα εξώδικης επίλυσης της διαφοράς), αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (αρθρ. 18 παρ.1, 22 ΚΠολΔ) κατά την προκειμένη τακτική διαδικασία και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 57, 59, 299, 914, 932 ΑΚ, 947 παρ. 1, 176 ΚΠολΔ. Συνεπώς, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, συνεκδικαζόμενη με την πρώτη αγωγή λόγω της πρόδηλης μεταξύ τους συνάφειας και διότι διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης και επέρχεται μείωση των εξόδων (άρθρο 246 ΚΠολΔ)

Ο εναγόμενος ιατρός Κ. Π. και η τρίτη εναγόμενη Ι. Μαιευτική και Χ. Κ. “ΜΗΤΕΡΑ” αρνούνται την υπαιτιότητα του πρώτου, ισχυριζόμενοι ειδικότερα ότι ουδεμία αιτιώδης συνάφεια υπάρχει μεταξύ του υψηλού σακχάρου που εμφάνισε κατά την εγκυμοσύνη της η ενάγουσα και του επελθόντος ενδομήτριου θανάτου του εμβρύου που αυτή κυοφορούσε, αλλά ότι ο θάνατος αυτός επήλθε αποκλειστικά από αίτιο μη δυνάμενο να αποτραπεί με οποιαδήποτε επιμέλεια και αν επεδείκνυε ο θεράπων ιατρός, οφειλομένης αποκλειστικά σε γνήσιο κόμβο του ομφάλιου λώρου (δηλαδή σε πνιγμό από τον ομφάλιο λώρο). Επειδή για τα αμφισβητούμενα ανωτέρω ζητήματα, χρειάζονται ειδικές γνώσεις επιστήμης (άρθρο 368 ΚΠολΔ), κρίνεται αναγκαίο για την ασφαλέστερη διάγνωση της διαφοράς να συμπληρωθούν τα αποδεικτικά μέσα με τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Συνεπώς, πρέπει, κατ’ άρθρο 254 ΚΠολΔ, να διαταχθεί η επανάληψη της συζητήσεως (βλ. Γεσίου – Φαλτσή/Απαλαγάκη/Αρβανιτάκη. Η νέα διαδικασία του ΚΠολΔ, § 8 αρ. 29, Κεραμέα/ Κονδύλη/ Νίκα (Μακρίδου), ΣυμπλΚΠολΔ (2003) 254 αριθ.2, 270 αριθ. 18) και η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης κατά τα εκτιθέμενα ειδικότερα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων τις από 5-7-2006 και από 30-1-2007 αγωγές.

Διατάσσει την επανάληψη της συζήτησης και τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, που θα διεξαχθεί με τη φροντίδα του επιμελέστερου των διαδίκων.

Διορίζει πραγματογνώμονα τον Η. Μ. του Δ., ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πειραιά, οδός Σ. αρ. 11-13 Πειραιάς, τηλ. 2…, κιν. 6… το όνομα του οποίου περιέχεται στον τηρούμενο από το Δικαστήριο κατάλογο πραγματογνωμόνων, ο οποίος, αφού δώσει τον προβλεπόμενο από το νόμο όρκο ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη νόμιμη κοινοποίηση της παρούσας σε αυτόν, και αφού λάβει γνώση των αγωγών, των εγγράφων που θα του προσκομίσουν οι διάδικοι, του τηρούμενου από την τρίτη εναγόμενη κλινική ιατρικού φακέλου της ενάγουσας Α. Π. και όλων των υπερηχογραφικών ελέγχων στους οποίους η ενάγουσα υποβλήθηκε, (συμπεριλαμβανομένων των υπερηχογραφημάτων που διενεργήθηκαν κατά την 14-2-2006, τα οποία δεν προσκομίζονται) καθώς και κάθε άλλου χρήσιμου, κατά την κρίση του εγγράφου και των λοιπών στοιχείων, θα γνωμοδοτήσει εγγράφως και αιτιολογημένως, 1) εάν ο ενδομήτριος θάνατος του κυοφορούμενου από την ενάγουσα Α. Π. θήλεος εμβρύου, το οποίο αυτή γέννησε με καισαρική τομή την 14-2-2006 στη κλινική “ΜΗΤΕΡΑ” οφείλεται αποκλειστικά στις υψηλές τιμές σακχάρου που εμφάνισε η ενάγουσα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή 2) εάν ο θάνατος του εμβρύου οφείλεται αποκλειστικά σε γνήσιο κόμβο του ομφάλιου λώρου (πνιγμό από ομφάλιο λώρο), αίτιο που δεν μπορούσε να διαγνωστεί και προβλεφθεί από το θεράποντα γιατρό ακόμα και με μέτρα άκρας επιμέλειας. Ακόμη να αναφέρει και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο για την διαλεύκανση της υποθέσεως. Τη γνωμοδότηση, πρέπει να καταθέσει στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την όρκισή του.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 11-11-2008.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 2-12-2008.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Η ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ

ΚΙΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Δημοσίευση: ΤΝΠ Ισοκράτης

Back To Top