skip to Main Content
ΑΠΔΠΧ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2016: Χορήγηση ψυχιατρικής βεβαίωσης από τον ΕΟΠΠΥ μετά από άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προς αποκλεισμό άσκησης γονικής μέριμνας και επιμέλειας παιδιού

ΑΠΔΠΧ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2016

Ο ΕΟΠΥΥ δικαιούται, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, την άδεια να χορηγήσει στην αιτούσα τρίτη Β βεβαίωση σχετικά µε ενδεχόµενη νοσηλεία του εν διαστάσει συζύγου της, λόγω ψυχιατρικών προβληµάτων ή διαταραχών, συµπεριλαµβανοµένης ενδεχόµενης λήψης από αυτόν φαρµακευτικής αγωγής, που λάµβανε και λαµβάνει, εξαιτίας των εν λόγω ψυχιατρικών προβληµάτων ή διαταραχών, για το σκοπό της άσκησης ή υπεράσπισης δικαιωµάτων ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων και συγκεκριμένα τον αποκλεισμό από την άσκηση της γονικής μέριμνας και επιμέλειας του παιδιού από τον σύζυγό της (ΑΚ 1511). Μια τέτοια χορήγηση είναι σύμφωνη με τα άρθρα 5 παρ. 3 και 13. παρ. 3 στοιχ. (β΄) του Ν. 3418/2005 σχετικά µε τον Κώδικα Ιατρικής ∆εοντολογίας ρυθµίζουν την κατ’ εξαίρεση χορήγηση ιατρικών πιστοποιητικών σε τρίτο πρόσωπο, εφόσον έχει έννοµο συµφέρον και το αποδεικνύει, και τις προϋποθέσεις άρσης του ιατρικού απορρήτου υπό την προύπόθεση ενημέρωσης του συζύγου για την χορήγηση των δεδομένων του κατά τα άρθρα 2 στοιχ. (β΄), 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 στοιχ. (γ΄)  του Ν. 2472/1997.

Σχετική νομοθεσία: ΑΚ 1511,  άρθρα 5 παρ. 3 και 13. παρ. 3 στοιχ. β΄ Ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας), άρθρα 2 στοιχ. β΄ και 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 στοιχ. γ΄ Ν.2472/1997 (Για προστασία Προσωπικών Δεδομένων)

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τμήματος, στην έδρα της, την Τετάρτη 30-03-2016 και ώρα 10:00, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν οι Γεώργιος Μπατζαλέξης, Αναπληρωτής Πρόεδρος της Αρχής, και τα αναπληρωματικά μέλη της Αρχής Χαράλαμπος Ανθόπουλος, ως εισηγητής, Γρηγόρης Λαζαράκος και Παναγιώτης Ροντογιάννης, σε αντικατάσταση –αντίστοιχα– των τακτικών μελών Λεωνίδα Κοτσαλή, Αναστάσιου-Ιωάννη Μεταξά και Αντώνη Συμβώνη, οι οποίοι, αν και κλήθηκαν νομίμως εγγράφως, δεν παρέστησαν λόγω κωλύματος Στη συνεδρίαση παρέστη, με εντολή του Προέδρου, ο Δημήτρης Ζωγραφόπουλος, Δικηγόρος (ΔΝ)- Νομικός ελεγκτής, ως βοηθός εισηγητή. Επίσης, παρέστη, με εντολή του Προέδρου, και η Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του Διοικητικού-Οικονομικού Τμήματος της Αρχής, ως γραμματέας.

Η Αρχή έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:

Υποβλήθηκε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η υπ’ αρ. πρωτ. …-2015 (και υπ’ αρ. πρωτ. Αρχής Γ/ΕΙΣ/6856/31-12-2015) αίτηση (και τα συνημμένα σε αυτή έγγραφα) –όπως αυτή συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το υπ’ αρ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/687/05-02-2016 έγγραφο, που κοινοποίησε στην Αρχή η αιτούσα τρίτη, δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της– της αρμόδιας υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ, ως υπευθύνου επεξεργασίας, με την οποία ζητείται από την Αρχή η χορήγηση  της απαιτούμενης από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 2472/1997 άδειας επεξεργασίας για τη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Α στην αιτούσα τρίτη εν διαστάσει σύζυγό του Β. Η αιτούσα ζητεί όπως της ιαβιβαστούν τα κρίσιμα ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Α για το σκοπό της άσκησης ή υπεράσπισης δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου.

Μετά από εξέταση των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης, αφού άκουσε την πρόταση του εισηγητή και του βοηθού εισηγητή, ο οποίος πριν από τη διάσκεψη  και τη λήψη απόφασης αποχώρησε, και μετά από διεξοδική συζήτηση, Η Αρχή,

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

  1. Επειδή, το άρθρο 2 στοιχ. (β΄) του Ν. 2472/1997 για την Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ορίζει, για τους σκοπούς του νόμου αυτού, ως ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και εκείνα που αφορούν στην υγεία του υποκειμένου τους.
  2. Επειδή, οι διατάξεις των άρθρων 2 στοιχ. (β΄), 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 στοιχ. (γ΄) του Ν. 2472/1997 καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη νόμιμη επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που αφορούν στην υγεία. Οι διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 3 και 13. παρ. 3 στοιχ. (β΄) του Ν. 3418/2005 σχετικά με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας ρυθμίζουν την κατ’ εξαίρεση χορήγηση ιατρικών πιστοποιητικών σε τρίτο πρόσωπο, εφόσον έχει έννομο συμφέρον και το αποδεικνύει, και τις προϋποθέσεις άρσης του ιατρικού απορρήτου. Περαιτέρω, το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 2472/1997 ρητά ορίζει ότι «εάν τα δεδομένα ανακοινώνονται σε τρίτους, το υποκείμενο ενημερώνεται για την ανακοίνωση πριν από αυτούς».
  3. Επειδή, το άρθρο 1511ΑΚ προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου, καθώς και ότι το δικαστήριο αποφασίζει, σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης αυτής, με γνώμονα το συμφέρον του τέκνου. Περαιτέρω, το άρθρο 1520ΑΚ προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο διατηρεί δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας με αυτό. Επιπλέον, οι διατάξεις των άρθρων 681Β και 681Γ ΚΠολΔ προβλέπουν, μεταξύ άλλων, ότι οι διαφορές που αφορούν στη διατροφή και την επιμέλεια των τέκνων υπάγονται στην ειδική διαδικασία κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 681Β ΚΠολΔ.
  4. Επειδή, στην υπό κρίση περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι ο ΕΟΠΥΥ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ζητεί από την Αρχή, με την προαναφερόμενη αίτησή του, τη χορήγηση της απαιτούμενης από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 2472/1997 άδειας επεξεργασίας για τη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Α στην αιτούσα τρίτη εν διαστάσει σύζυγό του Β. Η αιτούσα ζητεί όπως της διαβιβαστούν τα κρίσιμα ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του εν διαστάσει συζύγου της για το σκοπό της άσκησης ή υπεράσπισης δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου. Ειδικότερα, η αιτούσα έχει ασκήσει σε βάρος του εν διαστάσει συζύγου της την υπ’ αρ. καταθ. … αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, στη βάση των διατάξεων του Ν. 3500/2006, με αιτήματα τη μετοίκηση του ιδίου, την ανάθεση της επιμέλειας του ανήλικου (ηλικίας ενός έτους) τέκνου τους αποκλειστικά σε εκείνη και να υποχρεωθεί ο εν διαστάσει σύζυγός της σε καταβολή μηνιαίας διατροφής για τις ανάγκες του ανήλικου τέκνου τους. Η συζήτηση της ως άνω αίτησης ασφαλιστικών μέτρων πραγματοποιήθηκε στις ..-..-2015 και αναμένεται η έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης. Επιπλέον, στη βάση των επικαλουμένων από την ίδια πραγματικών περιστατικών, η αιτούσα έχει υποβάλει σε βάρος του εν διαστάσει συζύγου της την υπ’ αρ. … έγκλησή της στη βάση των διατάξεων του Ν. 3500/2006 περί ενδοοικογενειακής βίας, κατόπιν της οποίας ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά του εν διαστάσει συζύγου της για τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής βίας και σωματικής βλάβης κατ’ εξακολούθηση, της ενδοοικογενειακής απειλής κατ’ εξακολούθηση και της ενδοοικογενειακής παράνομης βίας, όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο … κλητήριο θέσπισμα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Εξάλλου, ο εν διαστάσει σύζυγός της άσκησε σε βάρος της την υπ’ αρ. καταθ. … αίτηση ασφαλιστικών μέτρων σχετικά με το δικαίωμα επικοινωνίας του με το ανήλικο τέκνο τους και επέτυχε τη χορήγηση προσωρινής διαταγής. Στο πλαίσιο της μεταξύ τους αντιδικίας, η αιτούσα, με την από ..-..-2015 αίτησή της προς την αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, ζήτησε όπως της χορηγηθούν αντίγραφα του ιατρικού και φαρμακευτικού φακέλου του εν διαστάσει συζύγου της, καθώς και των σχετικών ιατρικών γνωματεύσεων, βεβαίωση για την περίοδο νοσηλείας του σχετικά με επικαλούμενα από την ίδια ψυχιατρικά προβλήματα του ιδίου και λήψης από αυτόν φαρμακευτικής αγωγής, που λάμβανε και λαμβάνει, προκειμένου να επικαλεστεί τα στοιχεία αυτά: (α) αφενός, προς υποστήριξη των δικαιωμάτων της ιδίας και του ανήλικου τέκνου τους, του οποίου ασκεί την επιμέλεια, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, όπου προτίθεται να ασκήσει αίτηση ανάκλησης της προσωρινής διαταγής επικοινωνίας του εν διαστάσει συζύγου της με το ανήλικο τέκνο τους, άλλως αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για τη διακοπή και τον περιορισμό της επικοινωνίας αυτού με το ανήλικο τέκνο τους με ανάλογο καθορισμό του τρόπου, με τον οποίο θα ασκείται το δικαίωμα αυτό, μέχρις ότου αυτός να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, καθώς και τακτική αγωγή σχετικά με την οριστική ανάθεση της αποκλειστικής άσκησης της γονικής μέριμνας του ανήλικου τέκνου τους στην ίδια, και (β) αφετέρου, προς υποστήριξη των δικαιωμάτων της ιδίας και του ανήλικου τέκνου τους, του οποίου ασκεί την επιμέλεια, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. καταθ. … αγωγής του εν διαστάσει συζύγου της σε βάρος της, σχετικά με την ανάθεση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου τους σε αυτόν και, επικουρικά, με την οριστική ρύθμιση της επικοινωνίας του ιδίου με το ανήλικο τέκνο τους, η οποία εκδικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης στις ..-..-2016.
  5. Επειδή, ο σκοπός επεξεργασίας, τον οποίο προβάλλει η αιτούσα τρίτη για τη διαβίβαση στην ίδια των προαναφερομένων πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση της υγείας του εν διαστάσει συζύγου της, συνίσταται στην ανάγκη υπεράσπισης των δικαιωμάτων της ιδίας και του ανήλικου τέκνου τους ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων και, υπό την έννοια αυτή, καταρχήν ερείδεται στις προαναφερόμενες διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 2 στοιχ. (γ΄) και 4 παρ. 1 στοιχ. (α΄) του Ν. 2472/1997. Προκειμένου να πληρούται και η αρχή της αναλογικότητας (αναγκαιότητας και προσφορότητας) των επίμαχων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχ. (β΄) του Ν. 2472/1997, αρκεί η χορήγηση στην αιτούσα τρίτη από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, ως υπευθύνου επεξεργασίας, βεβαίωσης σχετικά με ενδεχόμενη νοσηλεία του εν διαστάσει συζύγου της, λόγω ψυχιατρικών προβλημάτων ή διαταραχών, συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης λήψης από αυτόν φαρμακευτικής αγωγής, που λάμβανε και λαμβάνει, εξαιτίας των εν λόγω ψυχιατρικών προβλημάτων ή διαταραχών.
  6. Επειδή, ο ΕΟΠΥΥ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, οφείλει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 3 του Ν. 2472/1997, να ενημερώσει τον Α ότι ευαίσθητα δεδομένα του προσωπικού χαρακτήρα θα διαβιβαστούν στην εν διαστάσει σύζυγό του, για το σκοπό της άσκησης ή υπεράσπισης δικαιωμάτων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.

Η Αρχή, 1) Παρέχει στον ΕΟΠΥΥ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, την άδεια να χορηγήσει στην αιτούσα τρίτη Β βεβαίωση σχετικά με ενδεχόμενη νοσηλεία του εν διαστάσει συζύγου της, λόγω ψυχιατρικών προβλημάτων ή διαταραχών, συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης λήψης από αυτόν φαρμακευτικής αγωγής, που λάμβανε και λαμβάνει, εξαιτίας των εν λόγω ψυχιατρικών προβλημάτων ή διαταραχών, για το σκοπό της άσκησης ή υπεράσπισης δικαιωμάτων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων. 2) Ο ΕΟΠΥΥ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, υποχρεούται να ενημερώσει τον Α, πριν από τη διαβίβαση των προαναφερομένων ευαίσθητων δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα στην αιτούσα τρίτη Β.

Back To Top