skip to Main Content
Ν. 4737/2020 (ΦΕΚ 204/Α/22.10.2020): Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγής

Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής – Τροποποίηση των άρθρων 7, 19 και 21 του ν. 3305/2005 (A΄ 17)

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3305/2005 (A΄ 17) τροποποιείται και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η διάρκεια της κρυοσυντήρησης καθορίζεται ως εξής:

α. Σπέρμα και ορχικός ιστός: αν το σπέρμα έχει κατατεθεί από τρίτο δότη, μέχρι δέκα (10) έτη, ενώ αν το σπέρμα ή ο ορχικός ιστός έχει κατατεθεί μόνο για μελλοντική προσωπική χρήση στο πλαίσιο εφαρμογής μεθόδων Ι.Υ.Α., μέχρι πέντε (5) έτη.

β. Ωάρια και ωοθηκικός ιστός: πέντε (5) έτη.

γ. Ζυγώτες και γονιμοποιημένα ωάρια: πέντε (5) έτη.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η διάρκεια της κρυοσυντήρησης μπορεί να παρατείνεται για πέντε (5) έτη κάθε φορά με έγγραφη αίτηση των δικαιούμενων, σύμφωνα με την παρ. 6, και ανώτατο όριο παράτασης τα είκοσι (20) έτη.».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3305/2005 (A΄ 17) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η Αρχή αποτελεί αυτοτελή διοικητική υπηρεσία, που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας, με δικό της προϋπολογισμό και δική της γραμματεία, υπόκειται στην εποπτεία και στον έλεγχο του Υπουργού Υγείας και αποτελείται από Εποπτικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Επιτροπή. Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι το κύριο επιστημονικό και διοικητικό όργανο της Αρχής, που ασκεί τις αρμοδιότητες του επιστημονικού σχεδιασμού, των γνωμοδοτήσεων σε θέματα επιστημονικού αντικειμένου της Αρχής και της διαμόρφωσης των βασικών κατευθυντήριων αρχών της δράσης της. Η Εκτελεστική Επιτροπή αναλαμβάνει την άσκηση των διοικητικών και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Αρχής σε θέματα εποπτείας των φορέων που υπάγονται σε αυτήν και των αδειοδοτήσεών τους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ύστερα από γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου της Αρχής που συνέρχεται για τον σκοπό αυτό αμέσως μετά τον ορισμό του, εξειδικεύονται και κατανέμονται οι αρμοδιότητες της Εθνικής Αρχής Αναπαραγωγής, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 20, μεταξύ του Εποπτικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθορίζονται οι λεπτομέρειες λειτουργίας τους, η γραμματειακή τους υποστήριξη και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα.».

3. Το άρθρο 21 του ν. 3305/2005 (A΄ 17) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 21

Συγκρότηση της Αρχής

1. Το Εποπτικό Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, αποτελείται από εννέα (9) μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά.

2. Ως Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου ορίζεται Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Ε.Ι., εν ενεργεία ή μη, είτε στο γνωστικό αντικείμενο του ιατρικού δικαίου είτε στο γνωστικό αντικείμενο της μαιευτικής γυναικολογίας, με πείρα σε θέματα αναπαραγωγικής υγείας.

3. Η θητεία του Προέδρου, των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου της Αρχής και των αναπληρωτών τους είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά. Κανείς δεν μπορεί να υπηρετήσει περισσότερα από έξι (6) συνεχόμενα έτη στην ίδια θέση.

4. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης μέλους της Αρχής διορίζεται νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας. Η θητεία των μελών της Αρχής παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον διορισμό νέων.

5. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της Αρχής διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, με ισάριθμους αναπληρωτές, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν τις ίδιες ιδιότητες και προσόντα. Ως προς την επιλογή του Προέδρου και του αναπληρωτή του προηγείται γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής. Εφόσον Πρόεδρος της Αρχής οριστεί Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Ε.Ι., εν ενεργεία ή μη, σε γνωστικό αντικείμενο του δικαίου, ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι υποχρεωτικά Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Ε.Ι. στο γνωστικό αντικείμενο της μαιευτικής γυναικολογίας και αντίστροφα.

6. Ως μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της Αρχής ορίζονται:

α. Τρεις (3) νομικοί με εμπειρία ή γνώση στο αντικείμενο του ιατρικού δικαίου.

β. Ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής.

γ. Δύο (2) ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, κάτοχοι της ειδικότητας μαιευτικής-γυναικολογίας, με πείρα στην Ι.Υ.Α.

δ. Ένας (1) ιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, κάτοχος της ειδικότητας της ουρολογίας, με πείρα στην Ανδρική Υπογονιμότητα.

ε. Ένας (1) επιστήμονας του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημιακού Ιδρύματος με γνώση ή εμπειρία στις ιατροβιολογικές επιστήμες στο γνωστικό αντικείμενο της βιολογίας ή βιοχημείας ή εμβρυολογίας ή γενετικής.

7. Στον Πρόεδρο, στα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της Αρχής και στους αναπληρωτές τους που ανήκουν στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό Α.Ε.Ι. επιτρέπεται η άσκηση των καθηκόντων τους στο οικείο Α.Ε.Ι., με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

8. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Αρχής, είναι πενταμελής και απαρτίζεται από: α) τον Πρόεδρο της Αρχής, ως Πρόεδρο, β) τον Αντιπρόεδρο αυτής ως Αντιπρόεδρο, γ) και τρία (3) μέλη, τα οποία εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το Εποπτικό Συμβούλιο της Αρχής. Η εκλογή των μελών της εκτελεστικής επιτροπής γίνεται κάθε δύο (2) χρόνια και η θητεία τους ως μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής λήγει με την εγκατάσταση των νέων μελών της.

9. Εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, ο Υπουργός Υγείας ορίζει τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της Αρχής για πλήρη θητεία, τα οποία υποχρεούνται κατά την πρώτη συγκρότησή τους σε σώμα να ορίσουν ημερομηνία εκλογών για την ανάδειξη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Στο Εποπτικό Συμβούλιο της Αρχής περιέρχονται το αρχείο, καθώς και το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Αρχής, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 20 του ν. 3305/2005 (A΄ 17), με την επιφύλαξη της περαιτέρω κατανομής τους με την υπουργική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 19 στην Εκτελεστική Επιτροπή.».

 

Back To Top