skip to Main Content
Νόμος 4722/2020: Κύρωση της από 10.08.2020 Π.Ν.Π. και της από 22.08.2020 Π.Ν.Π. και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ /177/15-9-2020 ο νέος νόμος 4722/2020, με τον οποίο κυρώνεται η από 10.8.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157) και η από 22.8.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161), αλλά και τίθενται σε ισχύ νέες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 σε πλήθος τομέων της κοινωνικής ζωής.

Ι. Με το άρθρο 1 του Νόμου 4722/2020 κυρώνεται η από 10.08.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, της οποίας οι πλέον σημαντικές διατάξεις είναι οι εξής:

  1. Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις- εργοδότες που πλήττονται σημαντικά για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020.
  2. Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, όπως αυτοί ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει ΚΑΔ, δύνανται να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή και να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση της παρούσας, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 30ής Σεπτεμβρίου 2020.
  3. Ένταξη εργαζομένων στον μηχανισμό “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”.
  4. Παράταση της δυνατότητας χορήγησης άδειας εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων υπό τις ισχύουσες προϋποθέσεις, έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.
  5. Υπό προϋποθέσεις διάθεση από πάσης φύσεως επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων , ιδίως καλλυντικών και αρωμάτων, προϊόντων δειγματισμού.
  6. Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.
  7. Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΙΙ. Με το άρθρο 2 του Νόμου 4722/2020 κυρώνεται η από 22.08.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, της οποίας οι πλέον σημαντικές διατάξεις είναι οι εξής:

1. Ενίσχυση στόλου λεωφορείων στην περιοχή παροχής συγκοινωνιακού έργου από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.).

2. Θέματα συμβάσεων Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.).

3. Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας μαθητών και εκπαιδευτικών από την πανδημία του κορωνοϊού.

4. Παροχή στοιχείων στην Ελληνική Αστυνομία για τις ανάγκες διενέργειας ελέγχων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

5.  Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020.

ΙΙΙ. Επιπροσθέτως, επεκτείνεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4722/2020 η μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών. Προαιρετικά και κατόπιν συμφωνίας των μερών, η οποία υποβάλλεται στην ΑΑΔΕ δύναται να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής μέρους (30%) του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Σεπτέμβριο- Δεκέμβριο 2020 ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης, ενώ ταυτόχρονα θεσπίζονται μαι μέτρα στήριξης των εκμισθωτών απαλλασσομένων του φόρου εισοδήματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε.

ΙV. Οι πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2020 αυξάνονται κατά 6, 076 δις ευρώ.

V.   Ως μέτρο ανοικοδόμησης εμπιστοσύνης στην Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία ψηφίζεται δυνατότητα υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β. Α.Ε.) , εξαιρουμένου του διοικητικού προσωπικού του φορέα, ενώ προστατεύεται με τη θέση στην παρ. 5 του άρθρου 43 Ν. 4484/2017 η ασφάλιση των εργαζομένων στην Ε.Α.Β. Α.Ε. και η όμοια μεταχείρισή τους με εκείνη της ασφάλισης του προσωπικού του ΕΚΑΒ και των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων.

VI.  Στην περ. β΄ του τέταρτου από το τέλος εδαφίου της παρ. 59 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), μετά τις λέξεις «των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών» προστίθεται η φράση «και σε κλάδους συναφών υπηρεσιών» και η περ. β΄ διαμορφώνεται ως εξής: «β) εντάσσεται στους κλάδους των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών και σε κλάδους συναφών υπηρεσιών». Η εν λόγω προσθήκη στην παρ. 59 του άρθρου 72 ΚΦΕ αφορά τη μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και στους κλάδους συναφών υπηρεσιών των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών.

VII. Τέλος, στο μέρος Θ’ τίθενται διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες αφορούν ένα πλήθος ειδικών δικονομικών ρυθμίσεων και διοικητικών διαδικασιών. ΕΙδικότερα:

1. Κάθε σωματείο ή άλλο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Η παρούσα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

2. Για το χρονικό διάστημα από τις 16 Σεπτεμβρίου 2020 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020 κατά την εκδίκαση των υποθέσεων:
α) στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων δικονομικών διατάξεων, προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος,
β) στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων δικονομικών διατάξεων: βα) στις ακυρωτικές διαφορές προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος, ββ) στις διαφορές ουσίας, για τις οποίες ως προς την κατάθεση υπομνήματος ισχύει το άρθρο 138 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97), προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης και την υποβολή γραμματίου προείσπραξης,
γ) στο Ελεγκτικό Συνέδριο, οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων δικονομικών διατάξεων, προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος.

3. Σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και με οποιαδήποτε διαδικασία ματαιώθηκε διαρκούσης της αναστολής, δηλαδή μέχρι και τις 31.5.2020, ορίζεται αυτεπαγγέλτως, με πράξη του προέδρου του τμήματος ή του δικαστή, ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο σε σύντομη κατά το δυνατόν δικάσιμο και κατά προτεραιότητα εντός του χρονικού διαστήματος από 16.9.2020 έως 31.12.2020. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου. Στις υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο ο γραμματέας του δικαστηρίου γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους τη νέα δικάσιμο με το οικείο πινάκιο ή έκθεμα εφόσον συμπεριλαμβάνει τέτοιες υποθέσεις. Με πρωτοβουλία επίσης του γραμματέα μπορεί να γνωστοποιείται η νέα δικάσιμος με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα.

4. Οι διάδικοι μπορούν να προσκομίσουν ένορκες βεβαιώσεις που λαμβάνονται ενώπιον δικηγόρου της έδρας του δικαστηρίου ή της κατοικίας ή της διαμονής του μάρτυρα κατά τη διαδικασία των άρθρων 422 έως 424 του ΚΠολΔ, όπως αυτή συμπληρώνεται με τα επόμενα εδάφια. Η ένορκη βεβαίωση δεν μπορεί να ληφθεί ενώπιον των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Αμέσως μετά τη λήψη της ένορκης βεβαίωσης, ο δικηγόρος ενώπιον του οποίου αυτή δόθηκε την αποστέλλει ηλεκτρονικά στον δικηγορικό σύλλογο στον οποίο ανήκει και λαμβάνει ηλεκτρονική απόδειξη λήψης.

5. Για το χρονικό διάστημα της αναστολής (13.3.2020 31.5.2020) δεν τρέχουν τόκοι επιδικίας.

6. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 25/2012 (Α΄ 53) αντικαθίσταται ως έξης: Αίτηση για τη χορήγηση των πιο πάνω εγγράφων μπορεί να απευθύνει προς τα Δικαστήρια σε ηλεκτρονική μορφή κάθε πολίτης, χωρίς να προβεί σε ηλεκτρονική πληρωμή της προβλεπόμενης σήμανσης. Το αιτηθέν έγγραφο χορηγείται σε έντυπη μορφή ή αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή και κατά την παραλαβή από τον αιτούντα επικολλάται ή επισυνάπτεται η σήμανση των προβλεπόμενων πόρων στην αίτηση και το αιτηθέν έγγραφο.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και για το χρονικό διάστημα από 21.9.2020 έως 31.12.2020, δύναται να τροποποιείται η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, λοιπών διοικητικών εγγράφων, και αντιγράφων δικαστικών αποφάσεων, καθώς και να αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής τελών, παραβόλων και εισφορών που απαιτούνται για την έκδοση των ως άνω εγγράφων.

Back To Top