skip to Main Content
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 09 Οκτωβρίου 2021 έως 25 Οκτωβρίου 2021.

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ υπ’ αρίθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910 (ΦΕΚ 4674/Β/08-10-2021) με έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00.

Αρχικά, στις δημόσιες υπηρεσίες εξακολουθεί να διενεργείται διαγνωστικός έλεγχος μία (1) φορά την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 αντιστοίχως, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη. Ειδικώς για τους εκπαιδευτικούς και πανεπιστημιακούς τους δικαστικούς υπαλλήλους και άλλους εργαζομένους σε δικαστήρια, εισαγγελίες, στρατιωτικά δικαστήρια, την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, τα έμμισθα και άμισθα υποθηκοφυλακεία και τα πάσης φύσεως κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο” σύμφωνα με το σημείο 3 ο διαγνωστικός έλεγχος του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται υπό τους ίδιους όρους, δύο (2) φορέας την εβδομάδα.

Περαιτέρω, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις εφαρμόζεται η διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου  μία (1) φορά την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 αντιστοίχως, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη. Ειδικώς για τους εργαζόμενους στην εστίαση, στις τουριστικές επιχειρήσεις, στις μεταφορές [με εξαίρεση τους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων εθνικών και διεθνών μεταφορών, οι οποίοι υπάγονται στη διαδικασία διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα], στις τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, θεατρικές, μουσικές και χορευτικές παραγωγές, όπως και για τους εκπαιδευτικούς και πανεπιστημιακούς, ο διαγνωστικός έλεγχος του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται, υπό τους ίδιους όρους, δύο (2) φορές την εβδομάδα. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης είναι δυνατόν να εξειδικευθούν οι περιπτώσεις εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου.

Αναφορικά με τη λειτουργία των δικαστηρίων, εισαγγελιών, στρατιωτικών δικαστηρίων και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών ισχύουν τα κάτωθι:

α. Μέχρι δεκαπέντε (15) άτομα στην αίθουσα. Κατ’ εξαίρεση ο αριθμός των ατόμων στην αίθουσα μπορεί να υπερβεί τα δεκαπέντε (15), εάν, κατά την κρίση του προεδρεύοντος του δικαστηρίου , η παρουσία των ατόμων αυτών είναι απολύτως αναγκαία, στις δίκες που διεξάγονται σύμφωνα με την παρούσα.

β. Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

γ. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου ή εισαγγελίας, που τοιχοκολλάται στην είσοδο του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα τους, εφόσον διαθέτουν, ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ’ ευθύνη τους, για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

γ. Οι διασκέψεις, καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας, που αφορά τη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών γίνονται, εφόσον είναι εφικτό και εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης των διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου και, αν το Δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα, αναρτώνται και σε αυτήν.

δ. Η επιμορφωτική δραστηριότητα της ΕΣΔι διενεργείται είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής e-presence ή της ψηφιακής πλατφόρμας MOODLE. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της ΕΣΔι καθορίζεται, κατά περίπτωση, ο τρόπος διενέργειας της δραστηριότητας αυτής.

ε. Οι γραπτές εξετάσεις του εισαγωγικού διαγωνισμού όλων των κατευθύνσεων της ΚΗ’ εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΔι διενεργούνται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 28854/09.07.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γ’ 1593). Οι υποψήφιοι κατά την είσοδό τους στον χώρο όπου θα διενεργηθούν οι εξετάσεις, υποχρεούνται να επιδεικνύουν: (1) πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 ή (2) πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 ή (3) βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 είτε με τη μέθοδο PCR εντός 72 ωρών πριν την εξέταση του μαθήματος είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός 48 ωρών πριν από την εξέταση του μαθήματος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10.

Με απόφαση του Προϊσταμένου των υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο” και των Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλονίκης, Ρόδου και Κω-Λέρου ορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη λειτουργία της υπηρεσίας, ο μηχανισμός ελέγχου, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού εντός της υπηρεσίας, η τηρητέα διαδικασία για τον αερισμό των κοινόχρηστων χώρων της, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για την ασφαλή λειτουργία της, που τηρούνται υπ’ ευθύνη του Προϊσταμένου, ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Η λειτουργία των νοσοκομείων, κλινικών και ιατρείων εξακολουθεί να διέπεται από τις εξής ρυθμίσεις: 1. Ένας συνοδός/επισκέπτης ανά ασθενή, 2. Πραγματοποίηση προγραμματισμένων (τακτικών) , 3. Τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου, πλην της διενέργειας ιατρικών πράξεων, 4. Ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για εξέταση δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19, 5. Ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για επεμβατική εξέταση ή για εξέταση που ενδέχεται να προκαλέσει αερόλυμα υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο με τη χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid test) εντός 48 ωρών. Ο τρόπος εφαρμογής του παρόντος εξειδικεύεται, αντιστοίχως, από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία. 6. Από τις ανωτέρω υποχρεώσεις εξαιρούνται ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών, 7. Οι πλήρως εμβολιασμένοι και οι νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο συνοδοί ασθενών δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο πριν την είσοδό τους σε δημόσια ή ιδιωτική δομή παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας περιλαμβανομένων και των δημόσιων και ιδιωτικών ιατρείων.

Τα σχολεία και οι πάσης φύσεως εκπαιδευτικές μονάδες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής, φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και Ι.Ε.Κ. λειτουργούν δια ζώσης.

Τέλος, η λειτουργία των επιχειρήσεων εστίασης (για παράδειγμα εστιατόρια, καφέ, ίντερνετ καφέ, κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες, catering, εξωτερικοί χώροι δεξιώσεων) και των επιχειρήσεων που διαθέτουν εν γένει άδεια λειτουργίας για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και παρέχουν υπηρεσίες εστίασης σε εσωτερικό χώρο λειτουργούν μόνο για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

(1) Ποσοστό πληρότητας εκατό τοις εκατό (100 %).

(2) Απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια.

(3) Τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά τραπέζι.

(4) Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό.

(5) Οι πελάτες εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο : (α) πιστοποιητικό εμβολιασμού, (β) πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται 30 ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες μετά από αυτόν. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις καταλαμβάνουν ανηλίκους από 12 ετών και άνω. Οι ανήλικοι από 4 έως 11 ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση self – test 24 ώρου και οι ανήλικοι έως 17 ετών rapid test 48 ώρου, στην οποία προβαίνει είτε οποιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα.

Σε αντίθεση, η λειτουργία των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε ανοικτό υπαίθριο χώρο και εξωτερικού χώρους διέπεται από τους εξής κανόνες λειτουργίας:

(1) Απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή πελατών στα τραπέζια

(2) Τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά τραπέζι

(3) Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους πελάτες κατά τον χρόνο αναμονής.

(4) Μέχρι δέκα (10) άτομα ανά τραπέζι

(5) Φιλοξενία μόνο καθήμενων πελατών

(6) Τήρηση αποστάσεων τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων υγιεινής των Παραρτημάτων 2 έως 4, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

(7) Χρήση μπαρ με τοποθέτηση δύο (2) σκαμπό μαζί και απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου για κάθε επόμενη δυάδα σκαμπό.

Αναλυτικά, οι επιμέρους ρυθμίσεις εμπεριέχονται στη συνημμένη ΚΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α_Γ.Π.οικ. 61910_2021 – ΦΕΚ 4674_Β_8-10-2021 – Ασθένειες (Κορωνοϊός – COVID-19)

Back To Top