skip to Main Content
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας έως τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ υπ’ αρίθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 75414 ( ΦΕΚ 5673/Β/04.12.2021) με περιεχόμενο τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.

Επί του άρθρου 1 προβλέπεται η χρήση προστατευτικής μάσκας: α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις της παρούσας. Από την υποχρέωση χρήση μάσκας εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών. Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων [ένα άτομο ανά 2 τ.μ.] σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, είτε αμιγείς για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες κατά το τελευταίο εξάμηνο είτε μικτούς, όπου δεν προβλέπεται μεγαλύτερο εμβαδόν ανά άτομο στις επιμέρους προβλέψεις της παρούσας. Υποχρέωση ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές σημείο των κανόνων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου και του μέγιστου αριθμού ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου.

Η λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις της προγενέστερης χρονικά ΚΥΑ (βλ. ανάρτηση 21.11.2021). Η προσέλευση των εργαζομένων πραγματοποιείται σταδιακά, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τις οδηγίες του αρμόδιου Προϊσταμένου. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο : [α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, [β] πιστοποιητικού νόσησης, [γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για COVID-19 (PCR ή rapid test). Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self- test).  Εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος σημείου απολύτως κατεπείγουσες περιπτώσεις, ιδίως πρόσβασης σε αστυνομικά τμήματα, που δεν επιδέχονται αναβολής.

Η λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων πραγματοποιείται με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με παροχή τηλεργασίας ή παροχή εργασίας σε χώρο εκτός επαφής με το κοινό, όπου είναι εφικτό. Το ποσοστό των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται με απόφαση του εκάστοτε εργοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4808/2021 (Α’ 101). Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού, εξαιρουμένων των τραπεζών και των περιπτώσεων στις οποίες δεν δύναται να προγραμματισθεί ραντεβού [επιχειρήσεις ταχυμεταφορών, ελληνικών ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ.].

Η λειτουργία των νοσοκομείων πραγματοποιείται με την τήρηση των μέτρων του πίνακα Α της ΚΥΑ. Προβλέπεται ένας (1) συνοδός/επισκέπτης ανά ασθενή, ενώ η πραγματοποίηση των προγραμματισμένων (τακτικών) χειρουργείων πραγματοποιείται σε ποσοστό το οποίο καθορίζεται από τον εκάστοτε υγειονομικό σχηματισμό (Νοσοκομεία, Υγειονομικές Περιφέρειες κλπ.). Η τήρηση της ελάχιστης απόστασης (1,5) μέτρου δεν απαιτείται κατά τη διενέργεια ιατρικών πράξεων. Οι ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για εξέταση δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19. Οι ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για επεμβατική εξέταση ή για εξέταση που ενδέχεται να προκαλέσει αερόλυμα υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο (PCR ή rapid test) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9. Από τις ανωτέρω υποχρεώσεις εξαιρούνται οι ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

Περαιτέρω, η εστίαση εξακολουθεί να λειτουργεί σε εσωτερικό χώρο με ποσοστό πληρότητας 100 %, απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια, υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό, ενώ οι πελάτες εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτική επίδειξης κατά την είσοδο: [α] πιστοποιητικού εμβολιασμού ή [β] πιστοποιητικού νόσησης. Σε υπηρεσίες εστίασης σε ανοικτό υπαίθριο χώρο δύναται να εισέλθει κανείς και με βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου (PCR ή rapid test). Ως ανοικτός υπαίθριος χώρος για τις δραστηριότητες του παρόντος σημείου ορίζεται ο χώρος που βρίσκεται εκτός οριογραμμής του κτιρίου που στεγάζεται το κατάστημα και είναι ανοιχτός από τουλάχιστον δύο (2) πλευρές. Δεν θεωρούνται κλειστές οι πλευρές του χώρου που φέρουν προστατευτικά από τον άνεμο ύψους μέχρι και ενός μέτρου και τριάντα εκατοστών (1,3) από το δάπεδο του χώρου. Πλευρά του ανοικτού υπαίθριου χώρου δεν θεωρείται η οροφή του, εφόσον υπάρχει. Οι κανόνες των ανοικτών υπαίθριων χώρων εφαρμόζονται και για τους εξωτερικού χώρους που βρίσκονται σε αεριζόμενες στοές.

Επί του άρθρου 2 της ΚΥΑ προβλέπονται οι κυρώσεις, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής. Ενδεικτικά, η μη χρήση μάσκας ή υπέρβαση του ορίου επισκεπτών ανά ασθενή σε νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα επισύρει διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ στο φυσικό πρόσωπο και 1000 ευρώ στο νομικό πρόσωπο/επιχείρηση.

Οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 3 γνωστοποιούν την πράξη επιβολής της διοικητικής κύρωσης αναστολής λειτουργίας εκάστοτε επιχείρησης στην οικεία αρχή του δήμου όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση, ώστε να μη δύναται να λειτουργήσει εκ νέου μέσω της διαδικασίας του ν. 4442/2016, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διοικητικού μέτρου.

Αρμόδια υπηρεσία ενημέρωσης κοινού ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 1520.

Αναλυτικά, βλ. εδώ ΚΥΑ ΦΕΚ 5673/Β/04.12.2021 Έκτακτα μέτρα μέχρι 13.12.2021

Επιμέλεια Σύνταξης: Απόστολος Γ. Φαρδής

Back To Top