skip to Main Content
Έβδομη Π.Ν.Π. για την είσοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα- 1η Μαΐου 2020

Δημοσιεύθηκε την 1η Μαΐου 2020 (ΦΕΚ Α/90/01.05.2020) η έβδομη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.

Η τελευταία κατά σειρά Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου επιφέρει ρυθμίσεις σε κρίσιμα πεδία της κοινωνικής και οικονομικής διαβίωσης. Καταρχάς, προστατεύεται η κύρια κατοικία με την παράταση της ρύθμισης οφειλών, κατόπιν αίτησης έως την 31η Ιουλίου 2020, προκειμένου ακριβώς να αποφευχθεί η αναγκαστική ρευστοποίηση για χρέη και να διασφαλιστεί η κύρια κατοικία σε κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της παρ. 1 του άρθρου 68 ν. 4605/2019.

Παράλληλα, προστίθεται στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (άρθρο 2) εδάφιο υπέρ της έκπτωσης 25 % για οφειλές που καταβλήθηκαν από 11.03.2020 μέχρι 29.03.2020 και της διενέργειας συμψηφισμού ποσού ίσου με την έκπτωση από άλλες βεβαιωμένες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση μετά από την 1η Ιουνίου 2020.

Επιπρόσθετα, παρατείνεται μέχρι τις 15 Μαΐου 2020 η προθεσμία για την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, τακτικών και προπληρωμής, δημοσίων επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 79 και 104 ν. 4270/2014, καθώς και για τη διενέργεια αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2019 στη δημόσια δοσοληψία. Ταυτόχρονα, παρέχεται πίστωση καταβολής φορολογικών επιβαρύνσεων σε ενεργειακά προϊόντα για 10 ημέρες στους εγκεκριμένους αποθηκευτές, ενώ στηρίζονται ιδιαίτερα και επιχειρήσεις με αντικείμενο νοσοκομειακές δραστηριότητες (ΚΑΔ 86.10).

Στο χώρο των υγρών καυσίμων , παρατείνεται η χρονική περίοδος διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με χαμηλό συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) μέχρι την 15η Μαΐου 2020 (άρθρο 7). Παρόμοιες ευνοϊκές ρυθμίσεις ιδρύονται και για τις επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων με αναστολή είσπραξης οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων.

Αμφισβητούμενη ως προς την αποφυγή μετάδοση της νόσου με τα παρόντα ιατρικά δεδομένα και εκτός συγκεκριμένων τμημάτων των εγκαταστάσεων μίας επιχείρησης χονδρικού και λιανικού εμπορίου, αποτελεί η διάταξη του άρθρου 9 της υπό εξέταση Π.Ν.Π. Στην εν λόγω διάταξη θεσμοθετείται προσωρινά η αναστολή λειτουργίας μόνο τμήματος εγκαταστάσεων της επιχείρησης, στα οποία εντοπίζονται κρούσματα της νόσου και όχι του συνόλου της επιχείρησης αυτής. Η διάταξη αναφέρεται σε κέντρα διανομής και ανεφοδιασμού καταστημάτων τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, super- market, υπαίθριων αγορών (λαϊκών αγορών), φαρμακαποθηκών για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους.

Στο πεδίο του εργατικού δικαίου υιοθετούνται διατάξεις για την παράταση της αναστολής συμβάσεων εργασίας, της οριστικής και προσωρινής ανάκλησης αναστολής συμβάσεων εργασίας,  έκτακτα μέτρα ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας, αλλά και η εκκίνηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμόρφωσης κατώτατου μισθού και ημερομισθίου κατά το έτος 2020 (άρθρο 14) με τελική εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι 31 Ιανουαρίου 2021.

Ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων όσον αφορά τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, ενώ διευρύνεται η άδεια ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους στον ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ, ΟΣΕ, ΟΑΣΘ, Αττικό Μετρό, ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Εγνατία, καθώς και στην ΥΠΑ.

Επί ζητημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης προβλέπονται στο άρθρο 33 ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για το ΣτΕ, ΕλΣ και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια για το χρονικό διάστημα από σήμερα 06 Μαΐου 2020 έως και 15 Ιουλίου 2020.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας  οι διάδικοι έχουν κατά παρέκκλιση των κείμενων δικονομικών διατάξεων, προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος.

Στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν στις ακυρωτικές διαφορές προθεσμία επτά (7) ημερών , από την ημερομηνία συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος, ενώ στις διαφορές ουσίας που ως προς την κατάθεση του υπομνήματος ισχύει το άρθρο 138 ΚΔΔ, προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης και την υποβολή γραμματίου προείσπραξης.

Επίσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο οι διάδικοι έχουν προθεσμία επτά (7) ημερών από την ημερομηνία της συζήτησης για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος.

Οι δηλώσεις των άρθρων 33 παρ. 6 ΠΔ 18/1989 και άρθρου 133 παρ. 2 ν. 2717/1999 μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης μέχρι τις 14:00 της προηγουμένης της δικασίμου.

Τα όργανα διοίκησης εκάστου δικαστηρίου αναλαμβάνουν τη ρύθμιση των τμημάτων και του τρόπου συγκρότησης των δικαστηρίων, δικασίμους και αριθμός υποθέσεων, για το χρονικό διάστημα από 1 -15 Ιουλίου 2020 και 1-15 Σεπτεμβρίου 2020.

Στο ακροτελεύτιο άρθρο 44 , όπως και στην προηγούμενη έκτη Π.Ν.Π. , προβλέπονται οι κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους συνάθροισης κοινού, οι οποίο είναι υποχρεωτικοί με επαπειλούμενες χρηματικές και διοικητικές κυρώσεις:

α) υποχρεωτική χρήση μάσκας ,

β) μέτρα τήρησης αναλογίας ατόμων ανά ορισμένη επιφάνεια και ελάχιστης απόστασης μεταξύ τους,

γ) μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας,

δ) ειδικοί κανόνες λειτουργίας .

Αναλυτικότερα, βλέπε εδώ Έβδομη Π.Ν.Π 01.05.20

Back To Top